Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov e shop www.margoc.sk
Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle www.margoc.sk.
V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť MARGOČ, s.r.o. so sídlom 962 31 Sielnica 377, IČO:36 6990 686 oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope www.margoc.sk na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.
V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope margoc.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite emailom na margocsro@gmail.com
MARGOČ, s.r.o. si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope margoc.sk, ak nebola za posledných 36mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka.
Po zrušení registrácie v e-shope margoc.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je MARGOČ,s.r.o. povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Zakliknutím políčka „Súhlasím so zasielaním informácií“ v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete MARGOČ,s.r.o. svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu MARGOČ, s.r.o. prípadne emailom na margocsro@gmail.com.
Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný MARGOČ, s.r.o. informovať o ich zmene poštou na adresu MARGOČ, s.r.o., prípadne emailom na margocsro@gmail.com

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s MARGOČ, s.r.o. ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.
Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od MARGOČ, s.r.o. vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných MARGOČ, s.r.o..

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: ReMax Courier Service, spol. s r.o.,  Letisko M. R. Štefánika, Cargo zóna, vstup č. 10, 823 12 Bratislava, Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, Geis SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen,  WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a,  960 01 Zvolen