Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok spoločnosti Margoč, s.r.o. pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku

Tento reklamačný poriadok zabezpečuje podmienky zodpovednosti za vady predaného tovaru a ich uplatnenie si kupujúcim v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení v internetovom obchode www.margoc.sk ( ďalej len predávajúci ).

 

1.Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je dokument vymedzujúci základné záručné podmienky a pravidlá pre reklamovanie tovaru, vymedzuje vzťahy a pravidlá pre záručné a prípadne pozáručné opravy tovaru.


Reklamačný poriadok rešpektuje platné zákony Slovenskej republiky a to:

 


Zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

Zákon č.250/2007 o Ochrane spotrebiteľa

Zákon č. 22/2004 o Elektronickom obchode

Občiansky zákonník č. 40/1964 v znení platných noviel

 


Reklamačný poriadok tvorí súčasť obchodných podmienok. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa a súhlas so všetkými ustanoveniami obchodných podmienok.


2. Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci je povinný skontrolovať kompletnosť a bezchybný stav výrobku ihneď. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú uznané.


V prípade, že zásielka doručená poštou alebo kuriérom nie je kompletná, informujte o tom okamžite dopravcu a kontaktujte nás prosím ihneď telefonicky na našom telefónnom čísle 0907 818 413 alebo e-mailom na adrese margocsro@gmail.com.


3. Záručná doba a záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim a platí 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii).

Zistená závada má byť oznámená predávajúcemu a nároky vyplývajúce zo závady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.


Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie daného výrobku.

Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si záručný list priamo od výrobcu, resp. oficiálneho distribútora, pokiaľ je pribalený k tovaru. Ak nie je pribalený originál záručný list, potom ho nahrádza faktúra, ktorá je zasielaná spolu s výrobkom.
Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, násilnou manipuláciou, neodborným otváraním, neodborným zásahom do mechanizmov zariadenia.
Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou kupujúceho, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, pôsobením cudzích látok (voda, chemikálie atď.), či poškodením spôsobeným vyššou mocou.
Predávajúci nezodpovedá za závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v čase kúpy tovaru upozornený a prevzatie tovaru neodmietol. Pokiaľ ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za závady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.
Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

 

4. Zasielanie tovaru na reklamáciu 

Kupujúci je povinný vždy zasielať tovar na reklamáciu v takom balení, aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy. Reklamovaný a vratený tovar zašlite ako doporučenú zásielku alebo pri vyššej hodnote tovaru doporučujeme ako poistený balík.

Neposielajte späť tovar formou dobierky! Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

Tovar určený na reklamáciu je potrebné zaslať na adresu:

Margoč, s.r.o.

Sielnica 280

962 31 Sielnica

 

Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.


Kupujúci je povinný priložiť k riešeniu reklamácie kompletne vyplnený reklamačný protokol, kópiu príslušnej faktúry, prípadne dodací list ak bol vystavený.

 

5. Uplatnenie a riešenie reklamácie v záručnej dobe

 

1. Po prijatí reklamovaného tovaru bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom o prijatí reklamácie, začatí reklamačného konania a spôsobe vybavenia reklamácie. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný telefonicky, resp. e-mailom a následne mu bude zaslaný doporučenou listovou zásielkou, resp. e-mailom Reklamačný protokol o vybavení reklamácie.

 

2. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie reklamovaného tovaru

b) doručenie vyplneného reklamačného listu

c) kópia dokladu o nákupe

 

3. O spôsobe riešenia reklamácie rozhodne predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch, najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, alebo oprava tovaru - najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

4. Spôsob vybavenia reklamácie môže byť - oprava, výmena za nový kus, prípadne dodaný iný druh tovaru o ktorý má kupujúci záujem (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo vrátenie peňazí.

 

5. O výsledku riešenia reklamácie bude kupujúci pred uplynutím 30 dňovej lehoty informovaný e-mailom a reklamačné konanie ukončené.

 

6. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

 

6. Odstránenie závady

Počas záručnej doby zaistí predávajúci prostredníctvom autorizovaného servisného strediska odstránenie závady.


Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný výrobok výrobkom identickým, novým, alebo výrobkom, ktorého technické a kvalitatívne parametre plne nahradia neopraviteľný výrobok.


V prípade, že sa jedná o starší produkt, ktorý nie je už na trhu dostupný, reklamácia bude vybavená adekvátnou náhradou, alebo bude vystavený dobropis vo výške pôvodnej ceny výrobku.


V prípade, že kupujúci požiada o odstránenie závady poškodeného výrobku (v prípade neuznanej reklamácie ), nejedná sa o záručnú reklamáciu, ale o „platenú opravu" mimo záručných podmienok. O výške nákladov na opravu bude zákazník vopred informovaný e-mailovou správou.

 

7. Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je potrebné, aby predávajúci informoval spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy, resp. pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasným a zrozumiteľným spôsobom o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.

Povinnosť jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov má aj predávajúci podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Zároveň je povinný uviesť na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Rovnako je potrebné, aby predávajúci poskytol spotrebiteľom informáciu o tom, že zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/ .


8. Záverečné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok ako súčasť obchodných podmienok platí v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky.

3. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.margoc.sk, si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predošlého upozornenia.

 

Reklamačný poriadok je v platnosti od 1.1.2014

 

Ing. Juraj Margoč

konateľ spoločnosti

Margoč, s.r.o.

 

 

 

REKLAMAČNÝ PROTOKOL (na stiahnutie)